تلفن: ۸۸۰۴۰۷۶۵

حمل و نقل

ترابری یا حمل و نقل

به جابجایی یا انتقال انسان، حیوان یا کالا، از جایی به جای دیگر گفته می‌شود.