تلفن: ۸۸۰۴۰۷۶۵

شیلات

شیلات

عبارت از مجموعه علومی است که به شناسایی، بوم‌شناسی، تکثیر و پرورش، صید و بهره برداری، نگهداری، عمل آوری و فرآوری ماهیان و سایر آبزیان یا محصولات حاصل از آن‌ها می‌پردازد. واژه شیل برگرفته از نام نوعی دام ماهیگیری رودخانه ای است. از مهم‌ترین حوزه‌های تخصصی شیلات که مجموعاً علوم و صنایع شیلاتی نامیده می‌شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ماهی شناسی.

تکثیر و پرورش (ماهی، میگو، صدف، نرم تنان و گیاهان دریایی).

لیمنولوژی یا بوم‌شناسی آب شیرین.

بوم‌شناسی دریاها.

صید و بهره برداری (ماهیگیری صنعتی).

فرآوری محصولات شیلاتی.

تغذیه آبزیان پرورشی.

در حال حاضر در ایران رشتهٔ مهندسی شیلات در مقطع لیسانس در چهار گرایش زیر در حال تدریس می‌باشد :

تکثیر و پرورش آبزیان

بوم‌شناسی آبزیان

فرآوری محصولات شیلاتی

صید آبزیان