نخ

نخ های گلخانه ای و بسته بندی

نام محصول نخ های گلخانه ای و بسته بندی
دسته محصول
مواد محصول
صنایع مرتبط
خصوصیات

توضیحات تکمیلی

نخ عدلبندی

نام محصول نخ عدلبندی
دسته محصول
مواد محصول
صنایع مرتبط
خصوصیات

توضیحات تکمیلی

نخ دروگر

نام محصول نخ دروگر
دسته محصول
مواد محصول
صنایع مرتبط
خصوصیات

توضیحات تکمیلی