کشاورزی به تولید مواد غذایی و محصولات از راه زراعت و جنگل داری و دامداری است. کشاورزی شامل طیف وسیعی از تخصص‌ها و فنون، از جمله راه‌هایی برای گسترش زمین‌های مناسب برای زراعت گیاه، حفر کانال‌ها و فرم‌های مختلف آبیاری است که به آن صنعت کشاورزی می‌گویند.